Rim Polymers Industries Pte Ltd.

RIM News & Events banner

CÔNG BỐ PCT – ĐƠN XIN CẤP BẰNG SÁNG CHẾ HỆ THỐNG TRỘN ĐA THÀNH PHẦN

Công bố của PCT ngày 13 tháng 12 năm 2012.

Với công bố này, các nội dung trong đơn PCT đều được cung cấp để kiểm tra công khai. Vì các nội dung trong đơn PCT hiện nay được công bố cho công chúng, nên có tác dụng là bên thứ ba sẽ không được cấp bằng sáng chế cho phát minh giống của Rim Polymers nếu đơn của họ đã được nộp sau khi công bố đơn PCT của chúng tôi. Hàm ý khác là công bố này cung cấp cho chúng tôi quyền tạm thời ở một số nước – nếu có hành động vi phạm các yêu cầu như đã cấp và cũng như được công bố, người được cấp bằng sáng chế có thể bị thiệt hại kể từ ngày công bố.

  •  
    Previous Post

    HIỆN TRẠNG CHỜ BẰNG SÁNG CHẾ – HỆ THỐNG TRỘN ĐA THÀNH PHẦN

  •  
    Next Post