Rim Polymers Industries Pte Ltd.

RIM Contact Us banner
MẠNG LƯỚI RIM POLYMERS TẠI VIỆT NAM

VIỆT NAM (Thành phố Hồ Chí Minh)
Tel: +84 8 39970901
Fax: +84 8 39970902
E-mail: hale@rimpolymersvn.cehgroup.com