ĐẦU TRỘN ÁP LỰC CAO MODEL:
L14R, L18S, AFT10/18, S24, S24-4, S10YA & S10

Liên hệ