Rim Polymers Industries Pte Ltd.

RIM Contact Us banner
MẠNG LƯỚI RIM POLYMERS TẠI THÁI LAN

THÁI LAN (Bangkok)
Tel: +66 2 530 7900-2
Fax: +66 2 530 7909
Mobile Phone: +66 81 647 4223
E-mail: salesadmin_rim@th.cehgroup.com