Rim Polymers Industries Pte Ltd.

RIM Contact Us banner
MẠNG LƯỚI RIM POLYMERS TẠI CHINA

TRUNG QUỐC (Bắc Kinh)
Tel: +86 10 6857 9056
E-mail: bj_rim@cehcn.com

TRUNG QUỐC (Thượng Hải)
Tel: +86 21 6148 6188
E-mail: sh_rim@cehcn.com

TRUNG QUỐC (Tây An)
Tel: +86 29 8826 2480
E-mail: xa_rim@cehcn.com

TRUNG QUỐC (Thẩm Dương)
Tel: +86 24 8379 5182
E-mail:sy_rim@cehcn.com

TRUNG QUỐC (Thiên Tân)
Tel: +86 22 5819 6539