Rim Polymers Industries Pte Ltd.

sustainability homepage
Là một phần của Tập đoàn CEH, chúng tôi thúc đẩy “Động lực bền vững” để có cuộc sống toàn cầu tốt đẹp hơn…

Mục tiêu ESG của nhóm chúng tôi

Khung IMPACT

I

Innovation

Sự đổi mới

 

Đổi mới hoạt động nghiên cứu, phát triển và kinh doanh của Tập đoàn, hướng tới một tương lai xanh hơn

M

Measurement

Đo đạc

 

Đo lường và giảm mức tiêu thụ điện hiện tại của Tập đoàn xuống 60% vào năm 2025

P

Preservation

Sự bảo tồn

 

Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái bằng số hóa

A

Advocacy

Vận động

 

Vận động và dẫn dắt các hoạt động bền vững bằng cách thành lập Ủy ban Phát triển bền vững của Tập đoàn (tháng 11 năm 2023) để khởi động kế hoạch, xây dựng lộ trình xanh và báo cáo thường niên

C

Compliance

Sự tuân thủ

 

Tập đoàn của chúng tôi tuân thủ theo mục tiêu của Liên Hợp Quốc/COP28, tới năm 2050 sẽ không phát thải carbon

T

Training

Đào tạo

 

Thiết lập chương trình đào tạo theo hướng bền vững của tập đoàn và cấp hộ chiếu cho tất cả nhân viên đạt yêu cầu

I

Innovation

Sự đổi mới

 

Đổi mới hoạt động nghiên cứu, phát triển và kinh doanh của Tập đoàn, hướng tới một tương lai xanh hơn

M

Measurement

Đo đạc

 

Đo lường và giảm mức tiêu thụ điện hiện tại của Tập đoàn xuống 60% vào năm 2025

P

Preservation

Sự bảo tồn

 

Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái bằng số hóa

A

Advocacy

Vận động

 

Vận động và dẫn dắt các hoạt động bền vững bằng cách thành lập Ủy ban Phát triển bền vững của Tập đoàn (tháng 11 năm 2023) để khởi động kế hoạch, xây dựng lộ trình xanh và báo cáo thường niên

C

Compliance

Sự tuân thủ

 

Tập đoàn của chúng tôi tuân thủ theo mục tiêu của Liên Hợp Quốc/COP28, tới năm 2050 sẽ không phát thải carbon

T

Training

Đào tạo

 

Thiết lập chương trình đào tạo theo hướng bền vững của tập đoàn và cấp hộ chiếu cho tất cả nhân viên đạt yêu cầu.