Rim Polymers Industries Pte Ltd.

RIM Contact Us banner
MẠNG LƯỚI RIM POLYMERS TẠI ẤN ĐỘ

ẤN ĐỘ (Pune)
Tel: +91 89832 22291 | +91 89832 22292
E-mail: rimindia@cehgroup.com

ẤN ĐỘ (Chennai)
Tel: +91 44 2665 0116 7

ẤN ĐỘ (New Delhi)
Tel: +91 011 26446570 | +91 011 264465771