MẠNG LƯỚI RIM POLYMERS TẠI CHINA

TRUNG QUỐC (Bắc Kinh)
Tel: +86 10 6857 9056
Email: bj_rim@cehcn.com

TRUNG QUỐC (Thượng Hải)
Tel: +86 21 6247 9809
Email: sh_rim@cehcn.com

TRUNG QUỐC (Tây An)
Tel: +86 29 8826 2480
Email: xa_rim@cehcn.com

TRUNG QUỐC (Thẩm Dương)
Tel: +86 24 8379 5182
Email: sy_rim@cehcn.com

TRUNG QUỐC (Thiên Tân)
Tel: +86 22 8823 9177