CỤC ĐĂNG KÝ BẰNG SÁNG CHẾ SINGAPORE CẤP BẰNG SÁNG CHẾ

 

Chúng tôi tự hào thông báo rằng tháng 01 năm 2015, chúng tôi đã có Giấy chứng nhận Cấp bằng sáng chế của Cục đăng ký Bằng sáng chế Singapore cho đơn xin cấp bằng sáng chế thiết bị tiền trộn chất tạo xốp Polyol thô & nhiều thành phần thương hiệu GMA.

 

resized-r copy