MẠNG LƯỚI RIM POLYMERS TẠI CHINA

TRUNG QUỐC (Bắc Kinh)
Tel: 86-10 6857 9056
Email: bj_rim@cehcn.com

TRUNG QUỐC (Thượng Hải)
Tel: 86-21 6247 9809
Email: sh_rim@cehcn.com

TRUNG QUỐC (Tây An)
Tel: 86-29 8826 2480
Email: xa_rim@cehcn.com

TRUNG QUỐC (Thẩm Dương)
Tel: 86-24 8379 5182
Email: sy_rim@cehcn.com

TRUNG QUỐC (Thiên Tân)
Tel: 86-22 8823 9177