THIẾT BỊ TIỀN TRỘN POLYOL ÁP LỰC CAO ĐÃ ĐƯỢC CẤP BẰNG SÁNG CHẾ:
CÓ HỆ THỐNG NHIỀU CHẤT TẠO XỐP